Blog

VAN GIANG JSC

Ban Lãnh đạo Công ty Vân Giang làm việc tại nhà máy OKM – Nhật Bản 2

 

Công ty Vân Giang cùng Lãnh đạo các công ty cấp nước hội đàm với Chủ tịch và Tổng Giám đốc công ty OKM tại trụ sở chính của công ty OKM ở Nhật Bản