News

VAN GIANG JSC

This is an annual activity of the employees of Van Giang Company organized by the Company to improve knowledge and skills for staff, tighten the spirit of solidarity, and build a strong team.

Read More

Đây là hoạt động thường niên của cán bộ công nhân viên Công ty Vân Giang do Công ty tổ chức nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, siết chặt tinh thần đoàn kết, xây dựng đội ngũ vững mạnh.

Read More

Đây là hoạt động thường niên của cán bộ công nhân viên Công ty Vân Giang do Công ty tổ chức nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, siết chặt tinh thần đoàn kết, xây dựng đội ngũ vững mạnh.

Read More

This is an annual activity of the employees of Van Giang Company organized by the Company in order to improve the knowledge and skills of the staff, tighten the spirit of solidarity, and build a strong team.

Read More
1 2 499